Syvien vahvuuksien koulu-parempien valintojen laatukoulu  

"Miten onnellinen olenkaan, että lapseni on päässyt tällaiseen kouluun."

Äiti vanhempainillassa

Saamme voiman ja syyn elää elämän todellisten olosuhteiden tietämisestä.

Aloita vahvuuksien pedagogiikan ja valintateorian soveltaminen työhösi ja elämääsi ja selvitä, kuinka tietoisten valintojen tekeminen ja tulosten arviointi auttaa sinua elämään tyydyttävämpää ja menestyvämpää elämää ja saavuttamaan parhautesi niin työssäsi kuin elämässäsikin.  Vahvuuksien tunteminen ja valintateorian harjoittelu auttaa näkemään  selkeämmin, mitä haluamme ja kuinka valintamme vie meidät lähemmäksi tavoitteitamme. Vahvuutemme  ja geneettiset tarpeemme toimivat oppaanamme.

 Tuskin millään muulla alalla kuin koulutuksen ja opetuksen piirissä  olennaisin prosessi laadun kehittämisen kannalta on  jäänyt ikään kuin asiaan liittymättömänä irralliseksi ilmiöksi.  Uusi selitys ihmisen käyttäytymisestä  haastaa monet perinteiset näkemykset ihmisen käyttäytymisestä: miten elämme elämäämme ja opetamme, miten meihin liitytään ja miten me  liitymme toisiin, miten tulkitsemme "mielenterveyttä" ,miten ymmärrämme koulutuksen, miten katsomme johtamista.  Ellei tee jotain järjestelyjen uudistamista niin, että ne ovat tyydyttävämpiä, ei ole mitään järkeä kertoa oppilaille, kuinka arvokkaita he ovat ja kuinka paljon he opiskelua tarvitsevat. Se on meidän kuvattava, ei heidän. He käyttäytyvät maailmojensa kuvasta, kuten me kaikki aina teemme. (William Glasser 1986) Vuorovaikutus on laatukoulun arvon mitta koulun kaikilla pedagogisen työn alueilla.

Syvien vahvuuksien koulu on suojattu koulun kehittämisen konsepti. Se on luotu kymmenen vuoden aikana yhteistyössä koulujen kanssa. Haemme yhteistökumppania ottamaan vastuuta vahvuuksiin liittyvästä kehittämistyöstä kouluissa ja suomalaisilla työpaikoilla. Yhteydenotot: juhani.rasanen@julkiviestinta.inet.fi tai puh. 050-5201340.

Koulumenestystä ja luonteen vahvuuksia koskevissa opiskelijoiden keskuudessa tehdyissä pitkittäistutkimuksissa huomataan, että vahvuuksista sinnikkyys, oikeudenmukaisuus, kiitollisuus, rehellisyys, toivo ja näkemyksellisyys ennustivat lukuvuoden keskiarvoja.(Park & Peterson, 2006) (Peterson, Park, & Seligman, 2006 )   

" Usein sanotaan, että koulun tulee seurata aikaansa, mutta mitä tällä ajan seuraamisella itse asiassa tarkoitetaan? Jos sillä tarkoitetaan, että koulun tulee vastata tässä päivässä oleviin kysymyksiin, nähdään koulun tehtävä suppeasti – vain päivästä toiseen selviytymiseksi. Silloin koulu suorittaisi tehtäväänsä vain niiden tahtoa myötäillen, jotka kulloinkin huutavat voimakkaimmin vaatijoiden kuorossa. Sellaisen ajattelutavan varaan ei rakenneta tulevaisuustietoisuutta sen paremmin koulussa kuin missään muuallakaan. Tulevaisuussuuntautunut kouluyhteisö on oivaltanut, että kehitystä ei ole pakko seurata. Siinä voi olla myös edellä. "

Johtaja Jari Rajanen, OKM

Mistä syystä syviä vahvuuksia?

  • Vahvuudet auttavat ihmistä tulevaisuudessa heikkouksien parantamista enemmän.
  • Yksilöt, jotka perustavat tulevaisuutensa vahvuuksilleen saavuttavat enemmän, kuin että he tekisivät saman pyrkiessään parantamaan heikkouksiaan.
  • Metataidot parantavat oppimisen taitoja ja lisäävät koulussa viihtymistä. Vahvuuksien hallintaan liittyy voimakas siirtovaikutus, joka vaikuttaa hyvinvointiin koko elämänkaaren ajan.
  • Hyveisiin ja vahvuuksiin paneutuneet oppilaat harjaantuvat tekemään valintoja eettisin perustein ja mahdollisuuksiaan optimoiden. Tulevaisuususko perustuu tahdonvoimaan, joka on kognitiivinen ominaisuus. Hyveiden ja vahvuuksien tutkiminen harjaannuttaa ihmisiä tulevaisuuden suunnitteluun.
  • Hyveet ja vahvuudet tarjoat eheyttävän näkökulman opetukseen. Opetussuunnitelmassa (2016) etsitään eheyttäviä elementtejä esimerkiksi ilmiöpohjaisesta oppimisesta.
  • Hyveet ja vahvuudet tarjoavat perustan kodin ja koulun menestykselliselle yhteistyölle. Tutkimustemme perusteella tiedämme, mitä vahvuuksia suomalaiset vanhemmat toivovat koulun lapsissa kehittävän.

Perehdyttyäsi VALITSEN VAHVUUDEN  kirjaan olet tutustunut uuteen henkilökohtaisen valinnan psykologiaan, jota sen luoja William Glasser kutsuu sisäisen valinnan teoriaksi.

Teoria haastaa perinteisen ulkoisen hallinnan psykologian tradition, joka on voivmakkaasti läsnä halliten politiikkaa, hallinnon käytäntöjä, perhe-elämää, kasvatusta ja opetusta ja valintojamme ja ratkaisujamme kaikkialla elämässä.

Wlliam Glasserin mukaan ulkoisesta hallinnasta tekee erityisen haitallisen se, että uskomme siihen, vaikka se aiheuttaa ongelmat, joita sitten yritämme ratkoa sen avulla.

Valinnan teorian ja vahvuuspedagogiikan johtavaksi filosofiaksi valinneissa kouluissa ja yhteisöissä ja yrityksissä eri puolilla maailmaa keskitytään toisten kanssa paremmin toimeen tulemiseen, joka on niin opinnoissa menestymisen kuin muutoinkin kaiken onnistumisen ja kukoistuksen taustalla.