Syvien vahvuuksien koulu

Syvien vahvuuksien koulu on kehitetty Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella. Se luotiin seitsemän vuoden aikana pilottien kautta auttamaan kouluja luomaan voimaannuttavaa hyveille ja vahvuuksille perustuvaa oppimis- ja kasvuyhteisöllisyysympäristöä, jonka kivijalkana on positiivinen yhteistyö. Se on itsessään innostava ja oppimisen vastuullisuutta ja mahdollisuuksia korostava niin oppilaille kuin opettajillekin. Hyveet ja vahvuuksien käyttö opitaan lukemalla ja harjoittelemalla. Hyveet ja vahvuudet luovat uudenlaisen oppimiskokemuksen, joka mahdollistaa luonnetaitojen, hyvän elämän ja yhteiskunnallisen vastuun kehityksen ja takaa opiskelijoille tietämyksen ja taidot tulla demokraattisen yhteiskunnan jäseniksi. Syvien vahvuuksien ohjelmalla luodaan hyveisiin ja vahvuuksiin perustuvaa toimintakulttuuria kouluissa ja oppilaitoksissa. Ohjelma edistää osaltaan hallituksen tavoitetta tehdä Suomesta maailman osaavimmista kansoista vuoteen 2020 mennessä.

 ” Miten onnellinen olenkaan, että lapseni on päässyt tällaiseen kouluun. ”

Äiti vanhempainillassa

" Usein sanotaan, että koulun tulee seurata aikaansa, mutta mitä tällä ajan seuraamisella itse asiassa tarkoitetaan? Jos sillä tarkoitetaan, että koulun tulee vastata tässä päivässä oleviin kysymyksiin, nähdään koulun tehtävä suppeasti – vain päivästä toiseen selviytymiseksi. Silloin koulu suorittaisi tehtäväänsä vain niiden tahtoa myötäillen, jotka kulloinkin huutavat voimakkaimmin vaatijoiden kuorossa. Sellaisen ajattelutavan varaan ei rakenneta tulevaisuustietoisuutta sen paremmin koulussa kuin missään muuallakaan. Tulevaisuussuuntautunut kouluyhteisö on oivaltanut, että kehitystä ei ole pakko seurata. Siinä voi olla myös edellä. "

Johtaja Jari Rajanen, OKM

Mistä syystä syviä vahvuuksia?

  • Vahvuudet auttavat ihmistä tulevaisuudessa heikkouksien parantamista enemmän.
  • Yksilöt, jotka perustavat tulevaisuutensa vahvuuksilleen saavuttavat enemmän, kuin että he tekisivät saman pyrkiessään parantamaan heikkouksiaan.
  • Metataidot parantavat oppimisen taitoja ja lisäävät koulussa viihtymistä. Vahvuuksien hallintaan liittyy voimakas siirtovaikutus, joka vaikuttaa hyvinvointiin koko elämänkaaren ajan.
  • Hyveisiin ja vahvuuksiin paneutuneet oppilaat harjaantuvat tekemään valintoja eettisin perustein ja mahdollisuuksiaan optimoiden. Tulevaisuususko perustuu tahdonvoimaan, joka on kognitiivinen ominaisuus. Hyveiden ja vahvuuksien tutkiminen harjaannuttaa ihmisiä tulevaisuuden suunnitteluun.
  • Hyveet ja vahvuudet tarjoat eheyttävän näkökulman opetukseen. Opetussuunnitelmassa (2016) etsitään eheyttäviä elementtejä esimerkiksi ilmiöpohjaisesta oppimisesta.
  • Hyveet ja vahvuudet tarjoavat perustan kodin ja koulun menestykselliselle yhteistyölle. Tutkimustemme perusteella tiedämme, mitä vahvuuksia suomalaiset vanhemmat toivovat koulun lapsissa kehittävän.