Vahvuuspedagogiset periaatteet

  1. Ensimmäisen periaatteen mukaan ihminen voi hyvin joukossa (Sajaniemi & Mäkelä 2014, 136). ”Toisilla ihmisillä on väliä.”(Peterson&Seligman) Vahvuuspedagoginen kulttuuri läpäisee koko koulun toiminnan, yhteistyö on tärkeämpi kuin yksintyöskentely.
  2. Toisen periaatteen mukaan jokaisen oppilaan vahvuuksien etsiminen ja tunnistaminen auttaa lasta luomaan hyvän elämän rakennuspalikoita. Arvioinnissa edetään vahvuusnäkökulmasta käsin kohti oppilaan kehitystarpeita (Mattila 2011, 101).
  3. Kolmannen periaatteen, jonka mukaan opettajan tulee luoda kouluun opetusmenetelmät, jotka auttavat löytämään oppilaan oman oppimispolun. Omalla oppimispolulla työskennellään lähikehityksen vyöhykkeellä yksilönä, mutta osana yhteisöä.
  4. Neljännen periaatteen mukaan vahvuuskieleen tulee kiinnittää tietoisesti huomiota koulutyöskentelyssä. (Sandberg & Vuorinen 2015, 12.) ”Paha pitää huolen itsestään, hyvää pitää helliä”. Hyvän helliminen perustuu hyvekieleen. Oppilaan vahvuudet huomioidaan niin työskentelyn aikana kuin lopputuloksessakin.
  5. Viidennen periaatteen mukaan vahvuus muuttuu vahvuudeksi vasta kun joku oppilaalle merkityksellinen ihminen tunnistaa tuon taidon ja antaa siitä positiivista tunnustusta. (Lappalainen ja Sointu (2013) Kun ihminen kokee, että elämällä on jotain merkitystä, antaa se hänelle voimaa selviytyä hankalistakin tilanteista.
  6. Kuudennen periaatteen mukaan kasvun asenteen omaavat oppilaat palautuvat hankalista tilanteista nopeammin ja oppivat kokeilemaan seuraavalla kerralla jotain toista strategiaa. (Uusitalo-Malmivaara & Vuorinen 2016, 56–57; Järvilehto 2014, 54.) Kasvun asenne ja toipumiskyky kasvaa sellaisessa vuorovaikutuksessa, joka vahvistaa hyvää. (Lahti 2014, 330.)
  7. Seitsemännen periaatteen mukaan käyttäytymisodotukset pilkotaan toimintaohjeiksi eli opittavaksi taidoksi. Hyvässä kaveruudessa toimintaohjeina olivat: autan, otan mukaan ja olen ystävällinen. Näitä taitoja konkretisoidaann ja harjoitellaan vuoro-vaikutustunneilla. Käyttäytyminen on opittavissa olevaa taitoa, jos aikuinen on johdonmukainen.
  8. Kahdeksannen periaatteen mukaan koulu yhteisönä rakentaa toimintakulttuurinsa 1) hyveisiin ja vahvuuksiin perustuviin ohjaaviin periaatteisiin, 2) voimauttavaan luottamuskulttuuriin, 3) arvojensa jatkuvaan arviointiin ja 4) lämpimän opetussuunnitelman edellyttämiin pedagogisiin menetelmiin.