Yhteystiedot

Juhani Räsänen ja Atso Juote

Toteutamme  kunta- ja koulukohtaisia oppimistapahtumia koulun pedagogisen hyvinvointikulttuurin ja hyveille ja vahvuuksille perustuvan pedagogiikan kehittämiseksi. Koulutukset voidaan toteuttaa myös VESO-päiväkoulutuksina.

Julkiviestintä Oy, Voimaantumiskeskus Paseera

Suvikatu 9 B

04430 Järvenpää

puh.050-5201340

juhani.rasanen@julkiviestinta.inet.fi

Kasvamaan havahtuminen

Koulun kehityskertomus ja uudistaminen

Oikeus luonteeseen

Teos ilmestyi kesäkuussa 2014

Tilauksia voi jättää viestiosioon.

Yhä useammat ovat alkaneet kysyä, miksi vuosikymmeniä jatkuneista kehitysponnisteluista huolimatta koulua, kasvatusta ja oppimista koskevat kysymykset ovat nousseet päiväkohtaisen yhteiskunnallisen ongelmakeskustelun keskiöön. Hajanaisia vastauksia ja selityksiä tähän kysymykseen löytyy monista väitöskirjoista, graduista ja muista tutkimuksista, kartoituksista ja lehtikirjoituksista. Niistä piirtyy kuva sisäiseen maailmaansa ohjatusta ja orientoituneesta koulusta, jossa oppilaita ei havahduteta osallistumaan luovasti ottamaan vastuuta oppimisestaan, käyttäytymisestään ja omien vahvuuksiensa käyttöönotosta ja luonteenpiirteittensä kehityksestä.

Kasvamaan havahtuminen, Koulun kehityskertomus ja uudistaminen, Oikeus luonteeseen teos sisältää kuvauksen koulun organisatorisesta olomuodosta ja opetussuunnitelmallisista universaaleista hyveistä ja vahvuuksista vieraantumisesta. Neutraalia kasvatusprosessia ei ole olemassa; jokainen hetki on jonkin elämänorientaation oppimisen ja luonteenmuodostuksen hetki. Koti, koulu ja tieteellistekninen, sosiologinen ja psykologinen muutos ohjaavat luonteen muodostuksen perusteita kaikkialla ja joka hetki.

Koulun ja kotien kasvatuksellisena ohjenuorana on ollut kasvamaan saattaminen. Koulun kehityskertomusta on rakennettu periaatteella: tavoitteita on selvennettävä ja keinoja parannettava. Kasvamaan havahtuminen teos haastaa koulua rakentamaan hyveille ja vahvuuksille perustuvaa ohjauskuvaa ja muodostamaan hyveille ja vahvuuksille perustuvaa pedagogista hyvinvointia, koulun kulttuuria ja oppimisen innostusta ohjaavia periaatteita. Hyveillä ja vahvuuksilla on voimakas siirtovaikutus koko yhteiskuntaan.

Kasvamaan havahtuminen merkitsee paradigmallisesti uutta lähestymistapaa niin kodille kuin koulullekin eli kasvuyhteisöllistä kutsua vanhemmille, koulujen johtajille, opettajille ja koulun muulle henkilöstölle mutta ennen kaikkea oppilaille. Tämä tarkoittaa koulun toiminnan luonteen uudenlaista arviointia, joka sisältää koulun organisaation terveyden ja koulun viestintäjärjestelmän mukaan ottamista arvioinnin kohteeksi. Vahvuudet lisäävät niin koulun, kodin kuin lasten harrastusyhteisöjenkin kasvatuksellisia resursseja.

Kasvamaan havahtuminen- teos rakentuu positiivisen psykologian, voimaantumisen teorian ja vuorovaiku-tusjohtamisen keskeisiin periaatteisiin. Se laajentaa oppimisen ja oppimisen arvioinnin koskemaan niin affektiivisia, kognitiivisia kuin konatiivisiakin päämääriä ja tavoitteita. Teos on myös Syvien vahvuuksien koulu-hankkeen loppuraportti.

Juhani Räsänen on kirjoittanut useita kasvatusta- ja voimaantumista käsitteleviä teoksia ja käynnistänyt uusia koulutuskonsepteja viimeisinpä Auktorisoitujen Voimaantumisvalmentajien ja Syvien vahvuuksien koulu-hankkeen. Hänellä on elinikäisen oppijan koulutushistoria, monipuolinen työkokemus nuorisotyön, ammat-tikasvatuksen, organisaatioviestinnän ja –konsultoinnin, toimittajan, koulutussuunnittelun, työ- ja voimaan-tumisvalmennuksen parissa. Tätä teosta hän itse kutsuu vaarinotto-teokseksi.

"Usein sanotaan, että koulun tulee seurata aikaansa, mutta mitä tällä ajan seuraamisella itse asiassa tarkoitetaan? Jos sillä tarkoitetaan, että koulun tulee vastata tässä päivässä oleviin kysymyksiin, nähdään koulun tehtävä suppeasti – vain päivästä toiseen selviytymiseksi. Silloin koulu suorittaisi tehtäväänsä vain niiden tahtoa myötäillen, jotka kulloinkin huutavat voimakkaimmin vaatijoiden kuorossa. Sellaisen ajattelutavan varaan ei rakenneta tulevaisuustietoisuutta sen paremmin koulussa kuin missään muuallakaan. Tulevaisuussuuntautunut kouluyhteisö on oivaltanut, että kehitystä ei ole pakko seurata. Siinä voi olla myös edellä." Johtaja Jari Rajanen, OKM