Vahvuuspedagogiikka ja todellisuusterapia

  • Sen avulla voidaan osoittaa lapselle, vanhemmille, muille perheenjäsenille ja ammattilaisille, missä asioissa lapsi on hyvä ja mitkä sujuvat hyvin häneltä.
  • Osoittaa ammattilaisille, mihin lapsen kehitys ja kasvu voivat perustua ja joiden varaan voidaan luoda positiivisia odotuksia.
  • Se voi johtaa positiiviseen vanhempi – ammattilainen suhteeseen, jota luonnehtii keskinäinen luottamus, avoimuus, tuki, ja yhteiset tavoitteet. Tämä voi olla vahva valtti, kun asetetaan tavoitteita kuntoutumiselle ja kasvulle.
  • Se voi auttaa tunnistamaan niitä resursseja, joiden varaan oppilaan henkilökohtainen oppimisuunnitelma voidaan rakentaa.
  • Se voi auttaa rakentamaan tulevaisuuden suunnitelmia, jotta lapsesta kasvaisi itseään ja toisia kunnioittava persoonallisuus.
  • Se voi auttaa lasta itseään ottamaan vastuuta päätöksistään ja tukee myös perhettä tässä.
  • Sen avulla dokumentoidaan, mitä lapsi jo osaa ja missä hän on vahva kun suunnitellaan erityistä tukea.
  • Se johtaa positiiviseen sitoutumiseen tukipalveluihin, varsinkin jos taustalla on jo pitkään jatkunut epäonnistumisten kierre.

(Soveltaen Matti Kuorelahti 2009)

Mistä Syvien vahvuuksien koulun tulokset kertovat?

Kertovat siitä, mitä kulttuurisesti arvostetaan ja painotetaan, mistä puhutaan ja millaista käytöstä palkitaan, millaiset termit ovat ylipäätään tuttuja.Numeerisesti mittaamalla voidaan selvittää esim. koululle tyypillisimmät vahvuudet keskustelun pohjaksi.Se mikä on määritelty sanallisesti tulee yhteiseksi omaisuudeksi, käsitteeksi, kulttuurin, johtamisen ja pedagogiikan pohjaksi.Harjoittamalla ja huomiota kiinnittämällä vahvuudet voivat muuttua, vahvistua, tuottaen voimaantuneisuutta ja resilienssiä.

Positiivisen psykologian periaatteiden mukaan keskitytään vahvuuksiin, siihen mitä on, ei siihen mitä ei ole.Tärkeä tulos on myös se, miten innostuneesti oppilaat reagoivat, millaisena he vahvuuksien tunnistamisen kokivat ja mitä muutoksia opettajat huomasit heidän käytöksessään.

"Hyvää on se, mikä tekee ihmisille hyvää”

Pekka 6 v.

Kenestäkään ei tule mitään, jos jokaisesta ei tule joku!

Syvien vahvuuksien koulun filosofia, teoria, periaatteet ja työmetodit parantavat oppilaiden itsesääntelykykyä ja sinnikkyyttä, poistavat opiskelijoiden häiriökäyttämistä, opettavat käyttämään erilaisia mielenterveyden ylläpidon vaihtoehtoja, saavat aikaan vanhempien korkeamman tyytyväisyyden kodin ja koulun yhteistyöhön, lisäävät positiivista vuorovaikusta oppilaiden kesken ja vähentävät agressioiden ilmenemistä koulussa ja kotona.

Hyveiden ja vahvuuksien tutkimus osoittaa, että: Kiitollisuus ja rakkaudellisuus ovat keskeisiä hyvinvoinnin ja onnellisuuden kannalta. Ystävällisyys, auttavaisuus, anteeksiantavaisuus ja henkisyys tunnetaan keskeisinä onnentaitoina. Uteliaisuus, sinnikkyys, itsehillintä tärkeää etenkin opiskelussa, menestyksessä ja taitojen kehittämisessä eri aloilla. Koulumenestykseen ovat olleet yhteydessä myös toivo, näkemyksellisyys, oikeudenmukaisuus, rakkaudellisuus ja kiitollisuus. Rohkeus, huumori, ystävällisyys, hengellisyys, kauneuden arvostus liittyy onnistuneeseen toipumiseen fyysisestä sairaudesta, psyykkisestä häiriöstä ja traumaattisista kokemuksista. Akateemista menestymistä ennustavat ominaisvahvuudet sinnikkyys, harkitsevaisuus, luovuus, avarakatseisuus, uteliaisuus, kaukonäköisyys.