Vahvuuksien etsintä

Live it

- tason tarkoituksena on opettaa koulun henkilökunnalle, mitä positiivinen kasvatus on ja miten he voivat omaksua siinä opetettavia taitoja omaan elämään ja työhönsä. Toteuttamalla positiivisen kasvatuksen tavoitteita omassa elämässään koulun henkilökunta toimii parhaana mahdollisena esimerkkinä lapsille.

Teach it

- tason tehtävänä on opettaa hyvinvointia eksplisiittisesti ja implisiittisesti. Eksplisiittinen hyvinvoinnin opetus tarkoittaa sitä että, oppilaat osallistuvat lukujärjestyksessä oleviin positiivisen kasvatuksen oppitunteihin samalla tavalla kuin he osallistuvat esimerkiksi matematiikkaan tai historiaan. Implisiittinen opetus puolestaan on positiivisen psykologian sisällyttämistä kaikkiin opetussuunnitelman oppiaineisiin. (Norrish ym. 2013, 150)

Embed it

- taso pyrkii edistämään hyvinvointia koulun toimintakulttuurissa ja kouluyhteisössä. Embed it - taso onkin positiivisen kasvatuksen sulauttamista osaksi jokapäiväistä elämää ja eri oppiaineita. (Seligman ym. 2008, 305-306). Whiten (2014 a, 660)